Su cojuviu novu de cadone

Milia vatu' sa trota
pro sa die 'e s'isposonzu
carculanne su bisonzu
ca non b'ana cosa cotta
su maritu 'e Liotta
su connatu 'e Mugrone

De su cojuviu novu
n'es cuntentu Cadone

Buzzuiu chin Zoseppedda
Vruttuosa chin Cozzette
preparan sos amarettes
pro s'isposu 'e Luiseddu
dae Untana 'e Chiseddu
ghira' chene pantalones

De su cojuviu novu
n'es cuntentu Cadone

Latur d'ava e una pudda
lì regalat Caziollu
pro jocaren'a zirollu
cann'istan chene ache' nudda
dae cue eni' sa brudda
sa bria sa chistione

De su cojuviu novu
n'es cuntentu Cadone

Sintollu e Mojeddu Murru
son 'arrejon'e pare
ite l'amus a donare
a custu cane muzzurru
chi chi canno ache' s'urru
li regalo su mattone

De su cojuviu novu
n'es cuntentu Cadone

Vinamenta' Reateddu
cantu cuntentu rimanet
a canno cria' sa cane
lir regalat su cazzeddu
pro tentare a Luiseddu
ca time' su mammuzzone

De su cojuviu novu
n'es cuntentu Cadone

Bainzu chin franzisc'anna
Pauledda 'e Montesu
preparan su pinutesu
ca er donu 'e zente manna
e tanno puru Grass'Anna
lir giuchet su curizzone

De su cojuviu novu
n'es cuntentu Cadone

Pretu 'e Jana er ridenne
chin su murru che porcheddu
nannebil'a Luiseddu
a ti la se intennenne
chi si in cue ti nche penne'
ti toccan che malinzone

De su cojuviu novu
n'es cuntentu Cadone

E binas Anghelu Rusta
lir regala'su puddichinu
tottu custa e' sa vrausta
de sa izza 'e Zesarinu
jà t'a jutu mal'ustinu
gherranne chi' sa curusta
Vittoria li na' sa justa
no' b'a mancu paragone

De su cojuviu novu
n'es cuntentu Cadone

Pretore chin Pezzoreddu
Salvatorina 'e Burua
istan sempres cua cua
pro no ider a Luiseddu
ei sa mama a tocheddu
lir regalo sas ambesuas
ca cussu puru jà aiuat
non giucat s'iframassone

De su cojuviu novu
n'es cuntentu Cadone

Dae orar de ichinatu
bi li supri' Malebonu
ca no' b'at ateru donu
nche lir juchet s'imbiatu
sa die er morta sa gattu
c'a mannicatu sapone

De su cojuviu novu
n'es cuntentu Cadone

Su cojuviu novu de cadone